Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA - Sp. z o.o.
ul. Kuracyjna 1, 84-150 Hel, tel./fax (58) 6750150

ogłasza przetarg pisemny na:

dzierżawę nieruchomości gruntowej o pow. 10 m2 położonej w Porcie Rybackim w Helu od 01.07.2017 r. do 31.08.2017 r. (teren na mapce oznaczony Nr 2)

Tereny z możliwością dostawy energii elektrycznej, wody, zrzutu ścieków.

Cena wywoławcza czynszu miesięcznego - 8.000,00 zł + VAT
Wysokość wadium: 800 zł

Oprócz czynszu dzierżawca pokrywa koszty dostaw mediów i podatku od nieruchomości.Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu.

Przetarg odbędzie się dnia 29 marca 2017 r. o godz. 1115 w siedzibie Spółki w Helu, przy ul. Kuracyjnej 1 (Port Rybacki).

Warunki uczestnictwa w przetargu.

1. Wadium.

a) Wpłacenie wadium winno nastąpić do dnia 28 marca 2017 r. na rachunek bankowy Zarządu Portu Morskiego Hel KOGA Sp. z o.o.: Bank PEKAO S.A. Nr 87124053701111000053649861 (za datę wpływu uważa się dzień wpływu środków finansowych na rachunek) z dopiskiem przedmiotu przetargu: „wadium na dzierżawę gruntu o pow. 10.m2”.
b) Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu lub unieważnieniu przetargu.
c) Wadium przepada na rzecz Zarządu Portu Morskiego Hel KOGA, jeżeli:
- żaden z oferentów nie zaoferuje ceny równej co najmniej cenie wywoławczej;
- oferent, którego oferta została wybrana, nie przystąpi do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Zarząd Portu.
d) Unieważnienie przetargu lub zamknięcie bez wybrania oferty nie daje podstaw do naliczania odsetek od wpłaconego wadium.

2. Złożenie ofert.

a) Oferty w zamkniętych kopertach zaadresowanych: „Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA – Sp. z o.o. ul. Kuracyjna 1, 84-150 Hel” z opisem przedmiotu przetargu - „Przetarg na dzierżawę gruntu o pow.10m2” należy składać w sekretariacie Spółki do dnia 29 marca 2017 r. do godz. 1000.
b) Oferta powinna zawierać:
- opis planowanego sposobu zagospodarowania terenu;
- oferowaną miesięczną kwotę netto + VAT:
- oświadczenie oferenta o uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Zarządu Portu Morskiego Hel KOGA na dzień złożenia oferty;
- oświadczenie o zapoznaniu się z treścią umowy.

Zobowiązania oferenta.

Oferent, którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiązany do:
1. Zapłaty czynszu, podatku od nieruchomości opłat z tytułu dostaw mediów w terminach zawartych w umowie.
2. Uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń, w szczególności wynikających z prawa budowlanego na posadowienie obiektów;
3. Zabezpieczenia na koszt własny zaplecza sanitarnego (toalet);
4. Wykonania na własny koszt pod nadzorem ZPM Hel KOGA przyłączy do mediów.

Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA zastrzega sobie prawo:

- swobodnego wyboru oferty w razie zaoferowania jednakowej ceny;
- zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert na każdym etapie postępowania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych tego odstąpienia;
- żądania płatności czynszu z góry za cały okres dzierżawy.

Złożona oferta zachowuje ważność do dnia podpisania umowy lub powiadomienia oferenta o wybraniu innej oferty.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (58) 6750150.

W załączeniu mapka sytuacyjna.


Pliki do pobrania:
ogłoszenie (pdf)  mapka (pdf)  umowa (doc)

 
Copyright © 2009 :: KOGA :: Port Rybacki Hel ::   |  ul. Kuracyjna 1, 84-150 Hel    |  tel: (058) 6750808; tel/fax: (058) 675-01-50
FWT - Elemental Works  |  Design by Przemysław Hanke  |   Liczba odwiedzin: