Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA - Sp. z o.o.
ul. Kuracyjna 1, 84-150 Hel, tel./fax (58) 6750150

ogłasza przetarg pisemny na:

dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w Porcie Rybackim w Helu (tereny po byłym CPN) na okres od 01.06.2017 r. do 31.10.2017 r.

Tereny z możliwością dostawy energii elektrycznej, wody, zrzutu ścieków.

1) Teren oznaczony na mapce literą „A” o pow. 150 m2
Cena wywoławcza czynszu: 52.500 zł + VAT za cały okres dzierżawy
Wysokość wadium: 5.000 zł

Oprócz czynszu dzierżawca pokrywa koszty dostaw mediów i podatku od nieruchomości.

2) Teren oznaczony na mapce literą „B” o pow. 150 m2
Cena wywoławcza czynszu: 52.500 zł + VAT za cały okres dzierżawy
Wysokość wadium: 5.000 zł

Oprócz czynszu dzierżawca pokrywa koszty dostaw mediów i podatku od nieruchomości.

3) Teren oznaczony na mapce literą „C” o pow. 55 m2
Cena wywoławcza czynszu: 14.000 zł + VAT za cały okres dzierżawy
Wysokość wadium: 2.000 zł

Oprócz czynszu dzierżawca pokrywa koszty dostaw mediów i podatku od nieruchomości.Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu.

Przetarg odbędzie się dnia 29 marca 2017 r. o godz. 1015 w siedzibie Spółki w Helu, przy ul. Kuracyjnej 1 (Port Rybacki).

Warunki uczestnictwa w przetargu.

1. Wadium.

a) Wpłacenie wadium winno nastąpić do dnia 28 marca 2017 r. na rachunek bankowy Zarządu Portu Morskiego Hel KOGA Sp. z o.o.: Bank PEKAO S.A. Nr 87124053701111000053649861 (za datę wpływu uważa się dzień wpływu środków finansowych na rachunek) z dopiskiem przedmiotu przetargu: „wadium na dzierżawę gruntu….(A lub B lub C)”.
b) Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu lub unieważnieniu przetargu.
c) Wadium przepada na rzecz Zarządu Portu Morskiego Hel KOGA, jeżeli:
- żaden z oferentów nie zaoferuje ceny równej co najmniej cenie wywoławczej;
- oferent, którego oferta została wybrana, nie przystąpi do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Zarząd Portu.
d) Unieważnienie przetargu lub zamknięcie bez wybrania oferty nie daje podstaw do naliczania odsetek od wpłaconego wadium.

2. Złożenie ofert.

a) Oferty w zamkniętych kopertach zaadresowanych: „Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA – Sp. z o.o. ul. Kuracyjna 1, 84-150 Hel” z opisem przedmiotu przetargu - „Przetarg na dzierżawę gruntu…… (A lub B lub C) należy składać w sekretariacie Spółki do dnia 29 marca 2017 r. do godz. 1000.
b) Oferta powinna zawierać:
- opis planowanego sposobu zagospodarowania terenu;
- oferowaną kwotę netto + VAT za cały okres dzierżawy;
- oświadczenie oferenta o uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Zarządu Portu Morskiego Hel KOGA na dzień złożenia oferty;
- oświadczenie o zapoznaniu się z treścią umowy.

Zobowiązania oferenta.

Oferent, którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiązany do:
1. Zapłaty czynszu, podatku od nieruchomości opłat z tytułu dostaw mediów w terminach zawartych w umowie.
2. Przed rozpoczęciem działalności uzgodnienia z Wydzierżawiającym sposobu zabudowy i zagospodarowania terenu dzierżawy;
3. Uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń, w szczególności wynikających z prawa budowlanego na posadowienie obiektów;
4. Zabezpieczenia na koszt własny zaplecza sanitarnego (toalet);
5. Wykonania na własny koszt pod nadzorem ZPM Hel KOGA przyłączy do mediów.

Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA zastrzega sobie prawo:

- swobodnego wyboru oferty w razie zaoferowania jednakowej ceny;
- zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert na każdym etapie postępowania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych tego odstąpienia;
- żądania płatności czynszu z góry za cały okres dzierżawy.

Złożona oferta zachowuje ważność do dnia podpisania umowy lub powiadomienia oferenta o wybraniu innej oferty.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (58) 6750150.

W załączeniu mapka sytuacyjna.


Pliki do pobrania:
ogłoszenie (pdf)  mapka (pdf)  umowa (doc)

 
Copyright © 2009 :: KOGA :: Port Rybacki Hel ::   |  ul. Kuracyjna 1, 84-150 Hel    |  tel: (058) 6750808; tel/fax: (058) 675-01-50
FWT - Elemental Works  |  Design by Przemysław Hanke  |   Liczba odwiedzin: